Privatumo politika

MB "Vanitas alba", įmonės kodas: 304453086, registracijos adresas Kalvarijų g. 296, Vilnius, LT-08318 . Telefonas: +370 68688688, el.paštas info@myvanityshop.com (toliau – My Vanity Shop) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per My Vanity Shop internetinę svetainę http://myvanityshop.com pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais. Esant teisiniam pagrindui tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis taip pat gauname iš mokėjimo paslaugų teikėjų ar kompetentingų institucijų.

KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMDAMIESI TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais tvarkome remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • vykdydami sutartyje numatytus įsipareigojimus (BDAR 6(1)(b) str.);
 • vykdydami teisines prievoles ir teisės aktuose numatytus reikalavimus (BDAR 6(1)(c) str.);
 • įgyvendindami savo ar trečiųjų asmenų teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) str.);
 • Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6(1)(a) str.).

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

 • Paskyros My Vanity Shop administravimas, prekių užsakymų, grąžinimų vykdymas ir administravimas

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.)

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant kliento pasirinkimus, išsaugotų pirkinių sąrašą ir techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija, vartotojo pasirinkimu - informacija apie buvimo vietą (pvz., šalis, GPS koordinatės, geografiškai apribota teritorija ir kt.). Pageidaujant įsigyti dovanų kortelę taip pat renkame šiuos duomenis:  dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas ir pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.)

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija. Pageidaujant įsigyti dovanų kortelę papildomai tvarkomi tie patys asmens duomenys, kurie nurodyti ir aukščiau esančiame punkte.

 • Priminimų apie prekių krepšelyje esančias neapmokėtas prekes siuntimas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai informuoti klientus apie neapmokėtas prekes krepšelyje ir mūsų klientų teisėtas interesas gauti informaciją apie neapmokėtas prekes krepšelyje (BDAR 6(1)(f) str.)

Asmens duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, informacija apie prekių krepšelyje paliktas neapmokėtas prekes.

 • Identifikavimas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai įsitikinti dėl kliento tapatybės tam, kad prekės būtų perduotos tinkamam asmeniui (BDAR 6(1)(f) str.)

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.), teisinių prievolių ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas (BDAR 6(1)(c) str.)

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį. 

KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS IR KOKIAIS ATVEJAIS PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
 • Mokėjimo paslaugų teikėjams: Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, tvarkomi Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už Europos Sąjungos ribų. Teikdami asmens duomenis už ES/EEE ribų taikome BDAR V skyriuje numatytus duomenų perdavimo pagrindus ir pakankamas technines bei organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti. 

 

 

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 3 (trejus) metus.


KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JAS ĮGYVENDINTI?

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. pašto adresu info@myvanityshop.com.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. 

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: ada@ada.lt).

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis. 

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

 

Privatumo politikos keitimas

My Vanity Shop turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus My Vanity Shop praneša tinklapyje www.myvanityshop.com

 

KAS YRA SLAPUKAI IR KAM JIE NAUDOJAMI?

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų Interneto svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai. Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti. Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas. 

Analizės ir kitais tikslais naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies). Bet kokiu atveju mes nekontroliuojame Google ir kitų trečiųjų šalių tinklalapių ir neatsakome už jų turinį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad priimdami trečiųjų šalių slapukus jūs sutinkate su atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo politika.

Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org. Pakeitus naršyklės programinės įrangos nustatymus, slapukai nebus išsaugomi, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galbūt galėsite naudotis ne visomis Interneto svetainės funkcijomis. 

Kokius slapukus naudojame? 

Šioje interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_fbp Facebook slapukas, naudojamas Facebook reklamos tikslams Klientui apsilankius interneto svetainėje 3 mėn.
_ga Slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 2 metus
_gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Jei „Google Analytics“ bus įdiegtas per „Google Tag Manager“, šis slapukas bus pavadintas _dc_gtm_ . Klientui apsilankius interneto svetainėje 1 minutė
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius interneto svetainėje 24 val.
EU_COOKIE_LAW_CONSENT Sisteminis slapukas, unikalus identifikatorius. Renka informaciją ar naudotojui jau buvo parodytas sutikimo su privatumo politika pop up iššokantis langelis. Klientui apsilankius interneto svetainėje 1 mėnuo

KAIP ATSISAKYTI SLAPUKŲ IR (ARBA) JUOS IŠDIEGTI? Jūs patys galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi Jūsų naudojamos naršyklės aprašyme.
 • Savo naršyklėje galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.
 • Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.
 • Pažymime, kad naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi svetainėje prieinamomis paslaugomis.

Daugiau apie naudojamus slapukus skaitykite -> Google Analytics puslapyjeInformavimas apie Duomenų tvarkymo politikos pasikeitimus

 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.
 • Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@myvanityshop.com
 • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.
 • Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
 • Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus vartotojų teisių apsaugos srityje, pirmiausia raštu kreipkitės į mus pateiktais kontaktiniais adresais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 60, www.vvtat.lt).

 

Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti 

MB " Vanitas alba"

El. paštas info@myvanityshop.com

Telefonas:+370 68688688